Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter

Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell och synnerligen viktig fråga i alla europeiska länder. Det berör 700.000 företag årligen och miljontals jobb. EU-kommissionen har analyserat förutsättningarna för ägarskiften i medlemsländerna och även lämnat rekommendationer till varje enskilt land vad som behöver göras för att underlätta ägarskiften och säkra jobben. Sverige kan här ses som ett föregångsland efter att den socialdemokratiska och sedan den borgerliga regeringen avskaffat arvs- och gåvoskatten respektive förmögenhetsskatten.

Att mot denna bakgrund arrangera en konferens just i Sverige om ägarskiften kändes både naturligt och angeläget. Vi ville visa hur långt forskningen nått på området samtidigt som Sverige är ett intressant exempel på hur politiska beslut kan underlätta skiften.

Ägarskiften rymmer många skiftande frågeställningar och inte minst emotionella och familjerelaterade aspekter, när familjemedlemmar byter roller och kanske nya ägare eller en ny ledning kommer in i företaget. Det är särskilt viktigt att frågan om ägarskiften tas upp i god tid för att de olika frågorna ska kunna hanteras på ett bra sätt inom ägarkretsen.

För Sverige är det angeläget att vårt försprång mot andra länder i skattehänseende inte försvinner. Forskningen visar att ägarskiften är svåra nog och de bör inte ytterligare försvåras genom att fokus åter måste läggas på skatteeffekterna.

Vi vill framföra ett stort tack till alla som varit engagerade i konferensen. Det gäller talare, deltagare och arrangörer.

Ladda ner rapporten från den internationella konferensen(PDF).